PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ IMPREZ TURYSTYCZNYCH

przez Biuro Podróży Ella Tours Elżbieta Duda

 

 1. Użyte pojęcia:
  • Dane osobowe– wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”);
  • Impreza turystyczna - impreza turystyczna Organizatora stanowiąca połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, spełniające warunki, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych;
  • Organizator/Administrator – „Biuro Podróży Ella Tours Elżbieta Duda” 59-220 Legnica, 59-220 Legnica ul. Pl. Klasztorny 2, NIP: 6910008510, REGON: 021210020, tel. 505396609, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • RODO– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  • Umowa o udział w imprezie turystycznej (Umowa) – należy przez to rozumieć umowę dotyczącą imprezy turystycznej jako całości lub jeżeli impreza turystyczna jest realizowana na podstawie odrębnych umów, wszystkie umowy obejmujące poszczególne usługi turystyczne w ramach tej samej imprezy turystycznej;
  • Usługa turystyczna – a) przewóz pasażerów, b) zakwaterowanie w celach innych niż pobytowe, które nie jest nieodłącznym elementem przewozu pasażerów, c) wynajem pojazdów samochodowych lub innych pojazdów silnikowych, d) inna usługa świadczona podróżnym, która nie stanowi integralnej części wskazanych wcześniej usług.
 1. Administrator:
  • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Imprez turystycznych przez Organizatora jest Biuro Podróży „ELLA TOURS” Elżbieta Duda, 59-220 Legnica, 59-220 Legnica ul. Pl. Klasztorny 2, NIP: 6910008510, REGON: 021210020, tel. 505396609, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • W zakresie dotyczącym zawartego ubezpieczenia, Administratorem danych osobowych uczestników imprez turystycznych organizowanych przez Organizatora, jeśli umowa nie stanowi inaczej, jest SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą: 01-204 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 9. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez ubezpieczyciela można skontaktować się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lub pisemnie na podany adres. Pełna informacja na temat przetwarzania danych przez Signal Iduna Polska TU S.A. znajduje się na stronie signal-iduna.pl.
 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
  • W związku z organizacją Imprez turystycznych, Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
   • Zawarcie Umowy o udział w Imprezie turystycznej i jej wykonanie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO
   • Przekazanie szczególnych potrzeb uczestników Imprezy turystycznej partnerom Administratora odpowiedzialnym za świadczenie poszczególnych Usług turystycznych kwalifikowanych jako dane osobowe szczególnej kategorii – na podstawie art. 9 ust. 2 lit a RODO (jeżeli Podróżny udzielił wyraźnej zgody na przetwarzanie tych danych).
   • Wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w tym: w zakresie organizacji imprezy turystycznej (na podstawie ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych), związanych z prowadzeniem rozliczeń (w tym wystawiania i przechowywania faktur na podstawie przepisów podatkowych), przekazaniem danych osobowych klienta firmie ubezpieczeniowej na potrzeby wykupienia pakietu ubezpieczenia podróżnego, rozpatrzeniem i udzieleniem odpowiedzi na reklamacje – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO.
   • Realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO do których należą:
    • dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami wynikającymi z Umowy
    • działania marketingowe Administratora w celu sprzedaży świadczonych usług polegające na kontakcie marketingowym, w tym przesyłaniu informacji o oferowanych usługach i produktach dedykowanym kanałem informacji – pod warunkiem, że Użytkownik wcześniej wyraził dobrowolną zgodę na taki kontakt na podstawie ustawy prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
    • działania marketingowe podejmowane w celu przygotowania i przedstawienia spersonalizowanej oferty na imprezę turystyczną.
 1. Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Administratora
  • Adekwatnie do celu przetwarzania, Administrator przetwarza w szczególności następujące kategorie danych osobowych:
   • imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, płeć, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, wzór podpisu;
   • dane z dowodu osobistego lub paszportu (w zależności od kraju wyjazdu lub oferty) niezbędne do weryfikacji tożsamości klienta, tj. miejsce urodzenia, obywatelstwo, wizerunek twarzy, seria i numer dokumentu, organ wydający dokument, data wydania oraz ważności dokumentu;
   • dane dotyczące zdrowia, np. w zakresie ograniczeń ruchowych, stosowanej diety i przyjmowanych leków, przebytych szczepień, dostępu do specjalistycznej opieki medycznej;
   • Adres IP, identyfikatory internetowe a także dane gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnie działających technologii;
  • Podanie wskazanych powyżej danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy i jej wykonania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy. W zakresie działań marketingowych podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie spowoduje brak możliwości dostarczania informacji o oferowanych usługach i produktach.
 1. Okres przetwarzania danych osobowych
  • Dane osobowe będą przetwarzanie przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały zebrane, okres ten zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania.
  • Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora od momentu udzielenia zgody do momentu wycofania tej zgody, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
  • W przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami okres przetwarzania danych może zostać wydłużony. Po upływie okresu przetwarzania dane są usuwane
 1. Odbiorcy danych:
  • Dane osobowe mogą być udostępniane osobom lub podmiotom gospodarczym, z usług, których korzysta lub z którymi współpracuje Administrator, takim jak:
   • Inni organizatorzy turystyki, podmioty współpracujące na podstawie umów agencyjnych i o współpracy, piloci wycieczek, linie lotnicze, firmy przewozowe, hotele, firmy ubezpieczeniowe.
   • podmioty dostarczające i obsługujące systemy lub rozwiązania teleinformatyczne, podmioty wspierające Administratora w obsłudze strony internetowej, dostawcy usług marketingowych, kancelarie prawne świadczące usługi na rzecz Administratora, banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, kurierzy.
  • Wybrane informacje mogą być udostępniane także organom bądź osobom trzecim, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 1. Prawa osób, których dotyczą dane osobowe:
  • Osoby, których dane dotyczą, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przez Administratora, posiadają następujące prawa:
   • prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe dotyczące Użytkownika;
   • prawo do uzyskania dostępu do przetwarzanych danych osobowych oraz uzyskania informacji m.in. dotyczących celu przetwarzania, odbiorców danych, źródle danych, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą;
   • prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania swoich danych o ile są nieprawidłowe oraz żądania uzupełnienia niekompletnych danych;
   • prawo do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących ich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) min. w sytuacji, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do przetwarzania; osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na przetwarzanie i brak innej podstawy na ich przetwarzanie; osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania; dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego;
   • ograniczenia ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia;
   • prawo do wycofania zgody, jeśli przetwarzanie realizowane jest na podstawie udzielonej wcześniej zgody, z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
   • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych: gov.pl).
  • Przysługujące prawa można egzekwować na podstawie kontaktu z Administratorem poprzez pocztę elektroniczną pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie +48 505 396 609, lub pocztą tradycyjną pod adresem: Biuro Podróży Ella Tours Elżbieta Duda, 59-220 Legnica ul. Pl. Klasztorny 2.
 1. Przekazywanie danych do Państwa trzeciego (poza EOG):
  • W celu realizacji umów o świadczenie usług turystycznych, Ella Tours przekazuje dane osobowe partnerom zlokalizowanym w państwach trzecich znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Ella Tours dokłada starań, by dane osobowe Klientów były udostępniane w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji usług turystycznych, a ich przekazywanie następowało przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa w sposób rozliczalny.
  • W każdej chwili przysługuje Państwu prawo uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.
 1. Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie
  • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogący wywoływać wobec Klienta skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na jego sytuację.